Setkání akademické obce FPE 12. 12. 2011

Témata, o kterých se hovořilo: Vývoj financování veřejných vysokých škol, rozpočtová pravidla na rok 2012, upřesnění mzdového předpisu ZČU – náplň práce akademického pracovníka na FPE, příprava změny struktury fakulty a dislokace kateder. 
Setkání akademické obce bylo velmi blízké povahy (zejména fyzické). Z důvodu úspor byla zvolena pro tuto akci jedna z nejmenších učeben na FPE. Studenti i vyučující často stáli na jedné noze a ta ještě nebyla jejich. Moderování se ujala paní proděkanka Vaňková. Zahájila setkání nejprve omluvou za zvolení právě těchto prostor. Obrázek o naplnění učebny si můžete udělat z následujících fotografií. 


(omluvte kvalitu) 

akademickaObecFPE

akademickaObecFPE

Témata shromáždění by se dala rozdělit do dvou větších celků a to financování (fakulty, univerzity a vlastně vysokého školství jako celku) a rozpočtová pravidla pro rok 2012 a druhý velký blok již byl zaměřen čistě na fakultu pedagogickou (restrukturalizace apod.)

Pan tajemník seznámil účastníky s vývojem financování veřejných vysokých škol. Hovořil především o ukazateli kvality a příspěvku na vzdělávací činnost. Pro zajímavost uvedl graf, na kterém byl znázorněný normativ pro rok 2009 a ten činil 34tis. Kč. Na rok 2012 by tato částka byla přibližně o 10tis. nižší, čili 24400 Kč. na jednoho studenta. Celkově pokles na univerzitě od roku 2009 byl 200mil. Kč na ukazateli A. 

V následujícím roce přestane figurovat příspěvek označený B2 (což je bonifikace za absolventy), tímto přijde fakulta meziročně o částku 20mil. Kč. Tyto peníze z rozpočtu úplně nemizí, ale dojde k tomu, že částka bude přesunuta do ukazatele kvality K (kde figuruje jako položka, jak jsou absolventi uplatnitelní na trhu práce). 

Plusem by se mohlo zdát, že se kromě RIV bodů do tohoto ukazatele zahrnou i RUV body (body z uměleckých výstupů), ale to se týká jen uměleckých oborů. Dále se zohlední, jak je fakulta schopná získat peníze z jiných aktivit vč. aplikovaného výzkumu. Dále se počítá s kvalitou studijních programů a zaměstnaností absolventů a personální zabezpečení oboru (vážený počet profesorů a docentů), třetí složkou jsou mezinárodní mobility, nikoliv však výjezdy ale jen, příjezdy studentů (což může být pro Plzeň diskriminující vůči Praze). 

„Z toho vyplývá, že všechny školy, které nebudou moci udržet výši příspěvku K, se dostanou do zásadních finančních problémů,” řekl pan tajemník. Dále podotkl, že se tento problém týká fakult našeho typu (nejedná se tedy jen o naši fakultu pedagogickou! Pozn. redaktora).

Podle propočtů klesne příspěvek na studenta o 10%. Jestliže fakulta bude chtít dostát slibu, který dala univerzitě a skončit na konci roku 2012 s vyrovnaným rozpočtem, znamenalo by to snižovat náklady a to o 0,5 mil Kč každý měsíc. To jinými slovy znamená jeden celý úvazek na každé katedře (nebo najít zdroje mimo fakultu). Do budoucna by, podle tajemníka Mičkeho, bylo vhodné soustředit se na naplnění ukazatele K. Dále by bylo vhodné zmenšit objem obsazených metrů čtverečních, kde zbytečně odvádí FPE vysokou částku za výuku. Důsledky těchto úspor a ukazatele K by se mohly projevit nejdříve v rozpočtu na rok 2013.

Dalším bodem programu, ke kterému se též vyjádřil pan tajemník Mičke byla změna rozpočtových pravidel, které byly schváleny v loňském akademickém roce. V předchozím roce byl rozpočet orientován na výkon kateder (především pedagogickou činnost) nyní sice bude též orientován podobným směrem, ale spíše (na nátlak ministerstva) na ukazatel K. 

Proč byla vlastně nutná změna rozpočtových pravidel je evidentní. Podle současného „univerzitního modelu” katedry nemohou sestavit rozpočet, který by nebyl záporný. Tento model je totiž příliš závislý na koeficientu jednotlivých předmětů studijních plánů. Proto je dobré se v oblasti výuky přiklonit k tzv. studentokreditu STK (výpočtem lze dosáhnout přesné částky na jeden studentokredit a tudíž přidělit katedře přesnou částku, se kterou bude hospodařit). Samozřejmostí je též velký důraz na výkon ve vědě, projektové činnosti. Nelze již dále stavět jen na dotaci na vzdělávací činnost (tzv. 1111), jak již bylo zmíněno výše. Zahrnuty budou jistě příjmy z přijímacího řízení, z celoživotního vzdělávání, prostředky na podporu výzkumu a vývoje a projektové zdroje. Tento návrh byl projednáván rozpočtovou komisí a byl vyjádřen souhlas. Návrh bude s největší pravděpodobností předložen panem tajemníkem senátu ke schválení v lednu následujícího roku.  

 

Paní děkanka pak navázala problematikou úvazků a náplně práce pedagogických pracovníků. Tyto informace už jsou neměnné a nebude se o nich dále diskutovat. Je dále nutné naplňovat všechny povinnosti pedagogického pracovníka (složka pedagogická, činnost výzkumná a umělecká a činnost publikační). Proběhly rozhovory se zaměstnanci na všech katedrách. Byla tedy upřesněna náplň práce pedagogických pracovníků. Konkretizace podle kategorií budou zveřejněny ve směrnici v nejbližší době. 

Pro zajímavost bych si dovolila zveřejnit příklady, aby si čtenáři udělali obrázek o stavu naší fakulty: 

  • kategorie docent, profesor 19000 – 33800 Kč. V této kategorii je na FPE mnoho profesorů na dolní hranici tarifu!
  • kategorie asistent, lektor – dolní hranice cca 11000 Kč (pro absolventa vysoké školy – nic moc). 

Inspirace byla získána z jiných fakult.

Dalším bodem, o kterém se paní děkanka mluvila, byla restrukturalizace a změny, které nastanou.

Byl připraven projekt, který by vystihoval vize přípravy učitelů na univerzitě a změny studijních plánů. Tento projekt podávala univerzita do KREDO. Dá se očekávat, že v příštím roce začne pracovat tým, který by měl vytvořit model přípravy učitelů na ZČU. Ten model by měl odpovědět na otázku, kde se učitelé budou připravovat, na kterých fakultách. 

Fakultu pedagogickou čekají náročná jednání. Po přijetí modelu začnou pracovat týmy na jednotlivých fakultách (snad především na FPE) a budou připravovat návrhy nových studijních programů. 

V dlouhodobém záměru ZČU je uvedeno, že je třeba odstranit duplicitní předměty, st. obory, katedry. „Proto byla vyvinuta snaha v jakémsi předstihu vytvořit modely možného fungování naší fakulty, abychom nebyli zaskočeni,” řekla paní děkanka. 

Spojování kateder do větších celků by byla jedna z možností. Z materiálů strategické komise lze údajně uvažovat o 4 modelech. Každý z nich je něčím specifický a jsou velmi různorodé. 

První by vypadal přibližně podobně jako ten dnešní, zvláště by byly katedry a středisko pedagogické praxe. 

Druhý model označovaný za extrémní spočívá v tom, že katedry vytvoří 4 velké celky (humanitní, přírodovědné, výchovné a jazykové) a středisko praxe. 

Třetí model je založen na centralizaci didaktického a pedagogického výzkumu. Vzniká vlastně didaktický ústav, který sdružuje katedru pedagogiky a oborovou didaktiku, dále existují katedry oborově a nedidakticky zaměřené. Z hlediska fakulty je ale tento model velmi riskantní. Odborné předměty by se učily na odborných katedrách (fakultách) a na FPE by zůstala příprava pedagogická, didaktická a psychologická. 

A poslední model je alternativa předchozího. Kdy katedra pedagogiky je samostatný útvar, který poskytuje výuku jako službu ostatním. Katedry jsou zaměřeny oborově i didakticky. Jedná se o možné kroky, které budou dále projednávány. 

PrezentaceDekanka

 Fakulta by si ráda udržela co největší počet oborů. „Sloučení některých kateder může vést k tomu, že zůstanou zachovány obory, byť třeba zajišťovány menším počtem pracovníků. Ale snad když obor nepadne, tak se snad ve vysokém školství dočkáme lepších časů a budou se moci obnovit. Protože zánik by znamenal pro nové vybudování ztrátu několika let i desetiletí,” řekla paní děkanka. 

Na jiných fakultách existují podobné obory, jaké jsou na FPE (tyto duplicity nejsou způsobeny FPE, neboť vznikla o mnoho dřív než ostatní fakulty, pozn. paní děkanky). Jako příklad lze uvést FF, kde v současné době probíhá jednání o slučování jazykových kateder. Od toho se bude odvíjet jednání o výše uvedených modelech. 

Katedra hudební kultury uvažuje o přesunutí některých oborů pod UUD. Čeká se totiž, že vznikne fakulta umění, kde by některé obory tedy mohly zakotvit. 

Katedra tělesné výchovy je nyní v jednání, neboť je to první duplicita, do které se vedení univerzity pouští. Výsledné stanovisko, podle kterého jednat, bude známo po schůzce u paní rektory s panem děkanem Staňkem 16. prosince. 

Co se týká pedagogiky a psychologie, zatím nebylo uvažováno o spojení, jak je uvedeno v modelu strategické komise, ale možná to bude v budoucnu optimální řešení.

Přírodovědné katedry, na který je pochopitelně největší tlak, jsou katedry: Katedra výpočetní a didaktické techniky a katedra matematiky, fyziky a technické výchovy. Zde budou jednání velmi náročná. Spojení matematiky, fyziky a technické výchovy snad zamezí zániku těchto kateder.

Katedra chemie nyní v jedné budově spolupracuje s Ústavem nových technologií a NTC. Katedra tedy má možnosti udržet svou existenci jako samostatná katedra. Katedry biologie a geografie by mohly dát za vznik nové katedře environmentální (jedná se o pracovní název). O dalších katedrách není třeba se zmiňovat.

Posledním bodem programu byla otázka dislokační. K tomu to tématu hovořil pan tajemník. Z univerzity je na FPE vyvíjen tlak na snížení množství metrů čtverečních. V současné době se jeví jako nejpříznivější (jak po stránce ekonomické, tak po stránce organizační) opuštění budovy v Jungmannově ulici. Jde o katedru hudební kultury a katedry jazykové. Od pana kvestora a od vedení byly navrženy prostory, které se uvolní po odstěhování UUD do vlastní budovy. A podle metrů čtverečních by se do těchto prostor měly vejít všechny jazykové katedry. V žádném případě ale nebude přesun do vybydlených prostor! Součástí projektů, díky kterým se buduje nový prostor pro UUD, je i revitalizace opouštěných prostor. 

Katedra hudební kultury by mohla být přemístěna do budovy Chodské náměstí nebo do budovy na Klatovské. Je třeba zvážit možnosti, aby se katedry nemusely stěhovat dvakrát. Výhledově by snad bylo možné uvolnit i budovu na zmíněném Chodském náměstí, ale tam je třeba ještě projednat a vymyslet další kroky. Další budova, která by se dala uvolnit je Sedláčkova, kde se nachází děkanát. Ten by se přesunul do budovy ve Veleslavínově ulici. Ale tomu musí předcházet stavební povolení a je třeba vyřešit otázku dislokačního umístění katedry geografie. 

 

Dále proběhla rozsáhlá diskuze.

 

Zasedání zakončila paní děkanka optimisticky. 

Katedra výpočetní a didaktické techniky získala prodloužení svého doktorského studijního programu o 4 roky. 

Další dobrá zpráva, která by na jiných fakultách mohla být vnímána negativně, je výsledek hospodaření za rok 2011. V loňském roce na začátku roku 2010 měla fakulta finanční ztrátu 18mil., na základě řady úsporných opatření (vč. redukce počtu pracovníků) se snížil propad na 12 mil. (to je ten dluh, který si s sebou FPE nese a od roku 2012 je třeba jej po tři roky splácet). Letošní rok, ačkoli došlo k dalšímu poklesu normativu (viz výše) znamenal pokračování úsporných opatření, znamenal hledání jiných zdrojů a též značný obrat v myšlení pracovníků. Hospodářský výsledek bude pravděpodobně -1,5mil. Jak bylo zmíněno, někde by to mohlo být vnímáno negativně, ale tento výsledek je pro FPE potěšující, když si představíte ten posun. Doufalo se, že by bylo možné se dostat až na nulu, ale to se bohužel nepodařilo. Snad v příštích letech bude fakulta soběstačná, má k tomu předpoklady. A tím pádem přestane být terčem mnohých útoků! 

 

Fakulta už je za fází, kdy psala různé projekty a nyní se může těšit na pomyslné sklízení ovoce a ty peníze z projektů skutečně dostat,” jak řekla paní děkanka. Protože FPE je mezi pedagogickými fakultami velice dobře hodnocena a není to jen šíří studijních oborů, které jsou nejrozsáhlejší v ČR, ale je to především kvalitou absolventů. Jsou velice dobře hodnoceni svými zaměstnavateli (např. České školní inspekce nebo z vedení karlovarského kraje, kde hodnotili absolventy, kteří přicházejí z Prahy, Ústí, Budějovic a Plzně). V tomto hodnocení se odráží kvalita práce pedagogické i kvalita práce výzkumné.

 

 

 

 

Nezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.