Schválen nový Studijní a zkušební řád ZČU

Akademický senát ZČU na svém včerejším jednání schválil zásadní novelu Studijního a zkušebního řádu (SZŘ). Pojďme se podívat, jaké významné změny tato změna, která se, pokud ministerstvo školství tuto změnu vnitřního předpisu akceptuje, studentů dotkne s platností od akademického roku 2012/2013, přinese. Nejprve si však připomeňme, co vlastně schvalování nového SZŘ předcházelo. V květnu 2010 se objevil návrh na zavedení tzv. kreditních poukázek, jež by měly omezit plýtvání zapisovanými předměty a přinést tak univerzitě určité úspory. Tento návrh byl studenty i mnoha akademickými pracovníky ostře kritizován (viz článek na Dioné a komentáře k němu). V důsledku toho vedení ZČU nakonec tuto dílčí změnu SZŘ nepředložilo a místo toho se rozhodlo připravit komplexní novelu tohoto zásadního studijního předpisu. Proč vlastně bylo třeba vytvořit nový SZŘ? Důvodů je hned několik – problémy na FPR, přechod k metodice ECTS, nezodpovědnost některých studentů při zapisování předmětů (hodně nesplněných céček), ale i problémy, na které upozorňují studenti v hodnocení kvality výuky. Například svévolné omezování zápisu volitelných předmětů, rušení již vypsaných termínů na zkoušky či nedostatek vypsaných termínů.  K přípravě nového SZŘ byla v červnu 2010 vytvořena sedmičlenná pracovní skupina (dr. Pasáčková, dr. Koutecký, doc. Kotlan, dr. Tomiczek, dr. Bednář, za studenty J. Svoboda a J. Kohout). Další vývoj vypadal zhruba následovně:

 • červenec – září 2010 – pracovní skupina hledá a postupně nachází kompromisy u sporných bodů, následně připravuje první, předběžnou verzi SZŘ
 • září 2010 – říjen 2010 – připomínkové řízení v rámci užšího vedení univerzity
 • říjen 2010 – prosinec 2010 – právníci připravují paragrafované znění řádu
 • leden 2011 – únor 2011 – 1. kolo připomínkového řízení, více než 60 stránek připomínek, návrh se vrací k dopracování
 • duben 2011- květen 2011 – 2. kolo připomínkového řízení, opět 60 stránek připomínek, vedení se rozhoduje svolat do Nečtin jednání akademických senátorů a dalších lidí, jichž se řád dotkne
 • září 2011 – v Nečtinech probíhá jednání věnované novému návrh SZŘ, vedení se poté rozhoduje návrh dopracovat a předložit ke schválení
 • listopad 2011 – návrh předložen již do 3. kola připomínkového řízení
 • prosinec 2011 – po zapracování připomínek byl návrh schválen na jednání AS ZČU dne 14. 12. 2011

Jak vidět, schvalování takto významného dokumentu je skutečně běh na dlouhou trať. Co tedy nakonec nový SZŘ přináší? Obecně lze říct, že řád bude klást velké nároky na odpovědnost jak studentů, tak i akademických pracovníků. Studenti budou nuceni více přemýšlet při zapisování výběrových předmětů či při plánování zkoušek, na akademické pracovníky budou kladeny větší nároky z hlediska přípravy sylabů předmětů či dodržování pravidel týkajících se vypisování termínů zkoušek či rychlosti jejich opravování. Zásadní věcí určitě bude to, jak se podaří plánované změny vysvětlit lidem, jichž se to týká. Věřme, že informovanost se podaří zvládnout co nejlépe, v opačném případě by od září příštího roku hrozil chaos, z něhož by se univerzita dostávala velice těžko.

Nový Studijní a zkušební řád ZČU si můžete stáhnout zde ve formátu.doc či zde ve formátu .pdf.  Nejvýznamnější změny lze poté pojmenovat následovně:

 • Maximální doba studia bude o 50% delší než standardní doba studia (týká se studentů, kteří nastoupí od roku 2012, pro současné platí předchozí úprava) Pro bakaláře (až na výjimku čtyřletých programů) bude tudíž tato doba 4,5 roku. Přerušení se do této doby samozřejmě nepočítá. Bude vytvořena Rada studijního programu hodnotící realizaci každého z jednotlivých studijních programů existujících na ZČU.
 • Sylaby musí být zpracovány podle metodiky ECTS zajišťující studentovi jasnou představu o tom, co se v daném předmětu odehrává. Novinkou je neměnnost studijního plánu po standardní dobu studia. Netýká se to volitelných předmětů, může rovněž dojít k změnám ve struktuře bloku povinně volitelných předmětů. Ve všech studijních plánech by mělo být nejméně 5 %kreditů vyhrazeno na výběrové předměty, na rozdíl od předchozího znění SZŘ zde tedy bude garantována určitá volnost.
 • Povinnost docházky do jednotlivých předmětů bude možné stanovit rozhodnutím děkana. Výsledky zkoušky musí být oznámeny nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejího konání. U zápočtu by měl být vyvinut tlak na to, aby byl udělován za průběžné plnění požadavků. Je špatné, když zápočet v podstatě supluje zkoušku a je udělován na základě nějaké aktivity konané až úplně na konci semestru či dokonce během zkouškového období. Proto bude na začátku semestru uveden termín pro udělení zápočtu, nejpozději do 3 pracovních dnů po tomto termínu musí být o udělení zápočtu rozhodnuto.   
 • Je zavedena povinnost znovu si zapsat nesplněný volitelný či povinně volitelný předmět. Toto pravidlo bude možné porušit právě tolikrát, jaká je standardní doba studia v daném programu v rocích (tj. na bakaláři zpravidla třikrát). Pokud student tyto 3 zápisové propustky vyčerpá, stávají se pro něho i nově zapsaná céčka povinnými předměty. Mělo by to vést k tomu, aby si studenti nezapisovali spousty céček, které by následně zcela beztrestně neplnili. Povinnost opakovaného zápisu céčka neplatí v případě, že student mezitím splnil podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky. Zápisové propustky se týkají studentů, kteří nastoupí od roku 2012, u současných studentů toho pravidlo platit nebude. Na akademický rok si bude možné zapsat 75 kreditů, děkani však mají i nadále možnost tento limit změnit 
 • Budou zrušeny podmiňující předměty, jediné výjimky z tohoto pravidla jsou možnosti podmínit nějakými předměty státnice či odborné praxe (reakce na celkem pochopitelný požadavek FZS). V sylabu předmětu však bude uvedeno, jaké vstupní znalosti by měl student mít a to včetně odkazu na to, v jakém předcházejícím kurzu by je měl nabýt.
 • Zrušeny jsou i křížkové předměty, které je nutné splnit v 1. semestru studia. Ze SZŘ však vypadla možnost, aby děkan snížil limit 20 kreditů v 1. semestru, jak tomu bylo třeba na FAV či u některých oborů na FPE. Od příštího roku by tedy měli prváci v zimním  semestru získat vždy alespoň 20 kreditů    
 • Všechny zkoušky musí být vypsány prostřednictvím IS/STAG. Novinkou je omezení přihlašovacích zápisů, cílem je zabránit tomu, aby se někdo mohl desetkrát zapsat a znovu odepsat a blokoval tím termíny. Na každou zkoušku bude mít student 5 přihlašovacích  zápisů. Za přihlašovací zápis se nepovažují případy, kdy se student odepíše do 24 hodin po zapsání (ochrana proti případnému překliknutí apod.). Pokud student vybere všechny přihlašovací zápisy, je hodnocen známkou nevyhověl bez ohledu na tom, na kolika byl termínech!
 • Byly změněny podmínky pro uznávání předmětů, nově bude možné uznat předměty splněné nejpozději před 5 lety. Děkan zde však bude mít možnost udělat výjimku. Významně zjednodušit by se mělo uznávání předmětů splněných na zahraničních stážích.

K určitým změnám došlo i u článků týkajících se státních zkoušek, změny se dotýkají i části řádu věnované doktorskému studiu. Celkově bude zajímavé sledovat, jak si vedení ZČU poradí s informováním o provedených změnách a do jaké míry se do této informační kampaně zapojí zástupci studentů v senátech a studentské organizace. Na Dioné i na rádiu Bomba se určitě změnám SZŘ budeme ještě věnovat. A jak hodnotíte nový SZŘ vy? Myslíte si, že napomůže zlepšení studijního prostředí na ZČU nebo naopak povede k závažným problémům, jak se někteří jeho kritici domnívají? 

      

Nezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.