Červenec 2010

No Picture

EHR10 se představuje

Dne 12.7.2010 byl na akademické půdě před Fakultou strojní představen 1. český elektromobil ve stylu retro.


No Picture

O pseudostudentech na FAV

V roce 2008 se Fakulta aplikovaných věd rozhodla snížit minimální počet kreditů, které je student povinen získat během 1. semestru studia, na nulu (ve Studijním a zkušebním řádu ZČU (SZŘ) je stanoven limit 20 kreditů, děkan fakulty jej však může se souhlasem akademického senátu změnit). Kontrola studia tak probíhala poprvé až po skončení 1. ročníku, kdy je třeba dosáhnout alespoň 40 kreditů (toto číslo již podle SZŘ změnit nelze). Jaký dopad mělo toto opatření? A proč se jej fakulta rozhodla pro akademický rok 2010/11 revokovat s tím, že za první semestr bude nutné získat 6 kreditů?


No Picture

Děkan FAV zatím nezvolen

Dnes dopoledne proběhla volba kandidáta na děkana FAV pro funkční období listopad 2010-říjen 2014. Ani jeden z navržených kandidátů, jimiž byli prof. ing. Pavel Novák, Ph.D. a prof. ing. Miroslav Šimandl, CSc., však nezískal ve dvoukolové volbě dostatečnou podporu od fakultních senátorů.