Možnosti studia v zahraničí pro studenty Fakulty ekonomické ZČU

Studenti Fakulty ekonomické ZČU mají možnost se ucházet o stipendium pro studium na jeden nebo na dva semestry v 17 evropských zemích na 50 partnerských vysokých školách, s nimiž má FEK ZČU uzavřené bilaterální smlouvy v rámci programu Erasmus Plus.  Dále se mohou studenti  FEK ZČU zúčastnit pracovních stáží v zemích Evropské Unie v rámci téhož programu, a to jak během studia, tak do dvou let po ukončení studia.

Velmi atraktivní je možnost studia v mimoevropských zemích, např. v Číně, Taiwanu, Jižní Koreji nebo v Mexiku v rámci programu INTER (tzv. Free Movers). Studenti mají také možnost vyjet na další zahraniční stáže, pokud se zapojí do práce studentských organizací, např. IAESTE, AIESEC nebo ESN.
Každoročně informujeme studenty FEK o možnostech studia v zahraničí na akci Erasmus Day, která se letos konala dne 11.11. Na této akci vystoupili s prezentacemi studenti, kteří se v minulém roce zúčastnili studia v zahraničí v rámci programů Erasmus a INTER.
Irena Lichnovská, která studuje bakalářský studijní program Ekonomika a management, obor Management obchodních činností, prezentovala na letošní akci Erasmus Day FEK studium v hlavním městě Mexiku na Escuela Bancaria y Comercial.

Barbora Východská, která studuje tentýž studijní program a obor v bakalářském studiu na FEK ZČU, absolvovala studijní pobyt v rámci programu Erasmus na Saxion University of Applied Sciences v Nizozemí.
Po prezentaci na akci Erasmus Day FEK ZČU Irena Lichnovská a Barbora Východská odpověděly na několik otázek k jejich studiu v Mexiku a v Nizozemí.

R. S.: Proč jste se rozhodly právě pro studium v Mexiku a v Nizozemí?
Irena L.: Vybrala jsem si studijní pobyt v Mexiku, protože jsem si uvědomila tři věci. První, že nevyužít příležitost studovat v zahraničí, a to ještě s finanční podporou, by byla hloupost. Druhá, že Mexiko je nádherná země dávných pyramid, nedotčené přírody, říše Aztéků, španělštiny a salsy, a také země se zcela odlišnou mentalitou a zvyklostmi. A za třetí jsem dala na radu svých předchůdců, kteří mi řekli: „Neboj, když musíš, tak se naučíš všechno“. Takže jsem i přes katastrofické scénáře a varování svých rodičů odletěla do Mexika.
Barbora V.: Vždycky jsem měla zájem o poznávání jiných kultur a cizích zemí. Ke studiu v Nizozemí mě motivoval zájem o jiný odborný pohled na problematiku moderní ekonomie, nové životní zkušenosti, poznávání zajímavých lidí a v neposlední řadě také dobrodružství, kterých je při samostatném životě v cizí zemi rozhodně velmi mnoho. Pro Nizozemí jsem se rozhodla po důkladném průzkumu nabídky všech zemí, s nimiž ZČU spolupracuje. V mém výběru hrála roli především celková úroveň zahraniční univerzity a také úroveň studia v angličtině. Váhala jsem mezi Anglií a právě Holandskem, Nizozemí jsem zvolila pro to, že jsem studium v Anglii absolvovala již na gymnáziu. V Nizozemí jsem nikdy před tím nebyla a velmi mě nadchlo vyprávění lidí, kteří tuto zemi navštívili.
R. S.: Jak se liší studium na Escuela Bancaria y Comercial v Mexiku a na Saxion University of Applied Sciences v Nizozemí od studia na Fakultě ekonomické ZČU?
Irena L.: Studium na Escuela Bancaria y Comercial je ve srovnání s FEK ZČU jednodušší. Možnost volby předmětů je jak ve španělském, tak v anglickém jazyce. Student také absolvuje kurz španělského jazyka 4x týdně po dobu celého semestru.
Barbora V.: Studium na Saxion University je naprosto odlišné od stylu výuky na FEK ZČU. Studium
v Nizozemí je velmi komplexní, velký důraz je kladen především na skupinovou práci, týmově zpracovávané projekty a také kooperativní příprava na zkoušky je zde velmi důležitá. Edukační systém (jak školní vyučování, tak příprava) je časově výrazně náročnější, než v Čechách, ale rozhodně také úměrně obohacující. Přístup vyučujících je velmi osobní a individuální podle potřeb každého studenta, a to nejen u studentů zahraničních. Naprostou nutností je důkladná příprava ze semináře na seminář, což tvoří základ úspěchu pro složení zkoušek. Velká důležitost je přikládána také velmi profesionální formě psaného projevu, vysoké akademické úrovni formátování a citování prací i schopnosti přesvědčivě prezentovat a argumentovat.
R. S.: Co přinesl studijní pobyt v zahraničí vám osobně?
Irena L.: Poznala jsem, že se dokážu sama o sebe postarat a poradit si i 9000 km od domova. Zdokonalila jsem se ve schopnosti komunikovat španělsky a získala jsem spoustu kontaktů nejen v rámci Mexika, ale také z Evropy.
Barbora V.:  Přínos studijního pobytu Erasmus v Nizozemí bych rozdělila na osobní a odborný. Po odborné stránce je to rozhodně určitý nadhled poskytnutý právě zahraničním vzděláváním a odborné postupy, které jsou o mnoho blíže těm mezinárodním. Za zmínku stojí obrovský posun v anglickém jazyce, a to jak po stránce konverzační, tak ve znalostech odborného jazyka a také získání základů holandštiny. Z osobního hlediska jsou to rozhodně úžasné sociální zkušenosti, čímž mám na mysli především skupinovou spolupráci v multikulturních týmech, kdy se musíte naučit porozumět pracovnímu stylu každé národnosti zvlášť. Dále jsou to životní zkušenosti, které samostatný život v cizině vždy zákonitě přinese. V neposlední řadě je to již zmíněné poznání nové země, cizí kultury a nových lidí, cestování, získání různých kontaktů a přátel z celého světa, což je možné jen při zahraničním studiu či stáži.

R. S.: Co byste chtěly vzkázat studentům, kteří váhají, zda se mají ucházet o výměnný studijní program v zahraničí?
Irena L.: Studium v zahraničí není jen pro vyvolené ale pro všechny, kdo se nebojí to zkusit a něco nového poznat.  A Mexico City? To je zcela civilizované město, nikdo tam na oslu nejezdí a nečekají tu zástupy lupičů, aby Vás okradli či unesli. Strávit zde semestr je úžasný zážitek, který Vám nikdo nemůže vzít. A navíc, kolik lidí v ČR může říct: „Studoval jsem v Mexico City. “
Barbora V.: Rozhodně není důvod váhat!!! Zahraniční studium je obrovským přínosem a zároveň je také značnou výzvou ve studiu. Přesto, že jsem v zahraniční prožila veselé, radostné, ale i těžké chvíle, mohu s klidem říct, že to bylo jedno z nejlepších období mého dosavadního života.
Všichni studenti Fakulty ekonomické ZČU, kteří vyjeli na studijní nebo na pracovní stáž do zahraničí se shodují, že byl pro ně pobyt v zahraničí velmi přínosný po všech stránkách. Absolventi Fakulty ekonomické ZČU, kteří vyjeli na studijní nebo pracovní stáže do zahraničí během studia na FEK ZČU, uvádějí, že jim zahraniční zkušenost pomohla v získání zajímavého zaměstnání.
Možnosti studia v zahraničí pro studenty Fakulty ekonomické ZČU jsou velmi široké a je na Vás, budoucích a současných studentech FEK ZČU, zda a do jaké míry tyto možnosti využijete!

Mgr. Romana Suchá
Středisko mezinárodních aktivit
Fakulta ekonomická ZČU

 

Přidej komentář jako první k "Možnosti studia v zahraničí pro studenty Fakulty ekonomické ZČU"

Zanechte komentář