Zveřejněna programová prohlášení kandidátů na rektora ZČU

Oba kandidáti na post rektora ZČU, ředitel NTC doc. RNDr. Miroslav Holeček a děkanka FZS PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., představili své volební programy.  Diskuze o nich proběhne na setkání akademické obce s kandidáty, které se připravuje na středu 20. října od 16:00 v aule budovy FPE ve Veleslavínově ulici (místnost VC 301).


Ačkoliv po formální stránce vypadají oba programy značně odlišně, v celé řadě bodů se kandidáti shodují a programy pokrývají celé spektrum činností, jež jsou pro univerzitu důležité. Oba kandidáti akcentují nutnost využít heterogennost univerzity jako naši konkurenční výhodu jak v oblasti studijní, tak i vědeckovýzkumné. K tomu je třeba potlačit vzájemnou řevnivost nezi jednotlivými součástmi a najít platfomu, na níž bude možné spolupracovat. Důraz kandidáti kladou rovněž na zlepšení mediálního obrazu ZČU, které není možné realizovat bez posílení důvěry uvnitř samotné univerzity. Velká pozornost by měla být také věnována získávání talentovaných středoškoláků na ZČU, doc. Holeček zde jako cestu vidí na NTC již úspěšně fungující studentské praxe a brigády, PaedDr. Mauritzová upozorňuje na možnost využít unikátní projekty plzeňské Techmanie, na jejímž založení se ZČU podílela.     


Doc. Holeček ve svém programu prezentovaném pod heslem „Vize, důvěra, spolupráce“ věnuje značnou pozornost rovněž aktuálnímu tématu řešení případů, kdy se některá ze součástí dostává do těžké ekonomické situace. V těchto situacích by měl nastoupit na základě včasné analýzy možného problému tzv. „režim možné pomoci“, v němž by opatření prováděná touto součástí byly kriticky analyzovány vedením univerzity a dalšími součástmi. V případech, že jsou respektovány dohodnuté kroky a přesto dojde ke ztrátě, mělo by vedení univerzity hledat cesty, jak tuto ztrátu uhradit. V běžné situaci by měly jednotlivé součásti pracovat v „režimu plně samostatné jednotky“, kdy mají plnou zodpovědnost za svoji ekonomickou situaci.


Velkou pozornost věnuje pan docent rovněž systému řízení rizik, v této souvislosti by měl mít specifickou pozici manažer interního auditu a řízení rizik navrhující na základě různých podnětů rektorovi provedení interního auditu. Z hlediska struktury vedení ZČU by pak měla vzniknout funkce prorektora pro obchod, jímž by měl být zkušený manažer mající na starosti hlavně rozvoj smluvního výzkumu. Z pohledu studentských aktivit pak pan docent zdůrazňuje především činnost studentských organizací zaměřujících se na infromování studentů prvních ročníků a jejich zapojení do života na ZČU. Akcentuje rovněž potřebu dobudování drobnější infrastuktury, která by studentům umožnila kulturní a společenské vyžití přímo v areálu ZČU na Borech, a význam univerzitního sportu.   


PaedDr. Mauritzová ve svém prohlášení nazvaném Vize 2015 – dynamika, kvalita & vztahy vychází z nedávno schvalovaného Dlouhodobého záměru ZČU na období 2011-2015. Ve studijní oblasti akcentuje rozvoj příjezdových a výjezdových mobilit, které by měly být podporovány grantovým způsobem a fiancovaním ze stipendijního fondu. Na všech součástech by měl být vyučován cizí jazyk se statusem povinně volitelného předmětu.


Paní doktorka navrhuje zřízení Grantové agentury ZČU, která by měla být zaměřena na podporu vědeckých aktivit studentů a měla by být chápána především jako cvičení, které by hlavně doktorandům umožnilo natrénovat strategii psaní projektů. Z hlediska struktury vedení univerzity počítá s 5 prorektory (pro strategii, pedagogickou činnost a záležitosti studentů, pro výzkum a vývoj, pro vnější vztahy, pro zahraniční vzahy a mobilitu). Tiskové oddělení a legislativu by měl mít na starosti kancléř, univerzita by měla mít tiskového mluvčího se zkušenostmi z novinářského prostředí. Ve ekonomické oblasti si klade za cíl dosáhnout do 3 let vyrovnaného hospodaření součástí bez toho, aby byl změněn systém přerozdělování prostředků uvnitř ZČU. Šanci vidí v posílení výzkumné činjnosti orientované na potřeby podnikové sféry, ale i v možnosti působení v rozvíjejících se ekonomikách. Výzvou pro ZČU by měl být i 7. Rámcový program EU, v němž jsme zatím nebyli příliš úspěšní. Zdůrazněn je i význam kulturních, sporotovních a společenských akcí studentů a studentských organizací, které tyto aktivity zajišťují.


Výše popsané body obou kandidátů samozřejmě zahrunuje pouze stručný výtah z programu obou kandidátů, při jejich výběru jsem se řídil tím, co mě osobně nejvíce zaujalo. Pokud vás zaujme něco jiného či budete mít nějaké další poznámky k programu obou kandidátů, určitě se vyjádřete v komentářích. Diskuze vztahující se k volbě rektora by totiž měla být právě hlavně a především o analýze současného stavu univerzity a programových prioritách kandidátů. Věřme, že tomu tak bude.     


      

Přidej komentář jako první k "Zveřejněna programová prohlášení kandidátů na rektora ZČU"

Zanechte komentář