Novela VŠ zákona by měla přinést zápisné a otevření stipendijních fondů

Ministerstvo školství v pondělí 25. října uveřejnilo hrubé obrysy připravované novely zákona o vysokých školách. Co by tato novela měla obsahovat a jaké důsledky to může mít pro studenty?


Předně je třeba říct, že se rozhodně nejedná o součást komplexní reformy terciárního vzdělávání, kterou již delší dobu připravují expertní týmy. Tato reforma by měla být spojena s přijetím nového zákona o terciárním vzdělávání, součástí by měl být rovněž zákon o finanční pomoci studentům, na jehož základě by následně bylo zavedeno odložené školné. Předkládaná novela je samotným ministerstvem klasifikována jako technická, zjevným cílem je nějakým způsobem řešit akutní problémy vysokého školství, především pak očekávaný pokles dotací ze státního rozpočtu v roce 2011.


Asi nejvýznamnějším (a i pro odborné kruhy podle všeho dosti překvapivým) bodem novely by mělo být zavedení tzv. zápisného. V praxi to znamená, že by vysoké školy mohly po svých studentech požadovat za zapsání do dalšího akademického roku částku v rozmezí 0 – 6000 Kč. Podrobnosti návrhu zatím nejsou úplně jasné, nebylo například řečeno, zda zápisné budou platit studenti všech studijních programů či zda bude možné jej v rámci jedné vysoké školy nějakým způsobem diverzifikovat.


Podívejme se však trochu do historie na to, jak vůbec myšlenka zápisného vznikla. Poprvé se s ní, alespoň pokud vím, můžeme setkat na jaře 2009 v návrzích Univerzity Karlovy k reformě vysokého školství, které měly posloužit jako alternativa k tehdy intenzivně diskutované Bílé knize terciárního vzdělávání (připomeňme, že právě UK byla tehdy ostře proti tomuto dokumentu). Zápisné ve výši max. 4 800 Kč tam bylo uvedeno jako jedno z možných řešení jak dostat do systému další prostředky, ze strany ministerstva školství se tento návrh tehdy nesetkal právě s pochopením (tehdejší náměstek ministra pro vysoké školy prof. Růžička mluvil v této souvislosti o pokrytectví, protože se podle něj jednalo o skrytou formu školného aplikovanou navíc bez provedení dalších potřebných reformních kroků jako je komplexní systém finanční podpory studentů apod.).   


Nyní se zápisné nečekaně dostává ke slovu a to jako jakési přechodné opatření před tím, něž bude provedena reforma a zavedeno odložené školné (mělo by začít platit od akademického roku 2013/14). Proč tomu tak je? Důvod je jednoduchý. V souladu s plánovanými úsporami ve státním rozpočtu se pro rok 2011 počítá s propadem rozpočtu vysokého školství o více než 11% oproti roku 2010. Ministerstvu je však jasné, že pro řadu institucí by to při současném systému rozdělování finančních prostředků znamenalo dostat se na hranici krachu (ostatně s extrémně špatnou ekonomickou situací již teď bojují i některé součásti ZČU, systém financování je navíc nastaven tak, že nejvýraznějším propadem dotací budou nejspíše zasaženy fakulty, kterým se nedaří získávat dostatek prostředků z jiných zdrojů a proto jsou na tom velmi špatně již teď).


 Proto je snaha najít urychleně nějaké prostředky mimo státní rozpočet. Není možné čekat na komplexní reformu a zavedení školného, protože je nutné řešení aplikovatelné okamžitě. První nápad byl důsledně využít prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ani to  by však nevyřešilo všechny problémy, protože prostředky z tohoto OP jsou rozdělovány na základě projektů a nedostane se k nim každý (navíc pražské vysoké školy na ně nemají nárok vůbec).


Proto někoho napadlo oprášit myšlenku zápisného. Je to cesta, jak umožnit vysokým školám velmi rychle (již na začátku akademického roku 2011/12) získat mimo státní rozpočet nezanedbatelné finanční prostředky. Rozhodujícím faktorem pro vybraný objem finančních prostředků by přitom byl počet studentů, což by zachraňovalo fakulty, které se v minulosti soustředily právě na získávání financí díky vysokému počtu studujících a novými pravidly rozdělování finančních prostředků byly nejvýrazněji zasaženy. Je možné navíc argumentovat tím, že zápisné přece není školné a jeho zavedení tudíž není třeba provázat s nějakým systémem finanční pomoci studentům (těch max. 6000 Kč za rok přece nikoho nezabije, že:). Naší univerzitě by případné zavedení zápisného v maximální výši mohlo přinést za rok cca 100 mil. Kč, což by mělo zhruba vyrovnat očekávaný pokles v dotaci na hlavní činnost poskytované ministerstvem.


Dalším krokem, jak urychleně načerpat do systému další prostředky, je návrh na otevření stipendijních fondů. Dosud to fungovalo tak, že poplatky za delší a další studium byly ze zákona zdrojem těchto fondů existujících na každé veřejné vysoké škole. Takto získané prostředky pak bylo možno využít jen a pouze na stipendia vyplácená v souladu se stipendijním řádem dané školy. Nebylo je tudíž možné použít na provozní výdaje a to přesto, že na studenty, jichž se placení poplatků týká, škola nedostává žádné peníze. Novela počítá s tím, že by bylo možné prostředky ze stipendijního fondu využít i pro jiné účely, než je pouze výplata stipendií, což by řadě škol přineslo další slušné finanční prostředky. Školy si totiž většinou v minulosti alespoň část příjmů stipendijního fondu prozřetelně ušetřily, například na ZČU bylo ke konci roku 2009 v tomto fondu přes 37 milionů Kč.


Připravovaná „technická“ novela zákona o VŠ je podle mého názoru naprosto nekoncepčním krokem, jehož jediným cílem je co nejrychleji dostat do vysokého školství prostředky umožňující vyrovnat znatelný propad prostředků ze státního rozpočtu. Nemá to nic společného se skutečně zásadními tématy jako je problematika diverzifikace českého vysokého školství, otázky zavedení školného či změn v systému řízení vysokých škol. Je navíc dost absurdní, že by studenti měli platit po přechodnou dobu 2 let přímo hrazené zápisné do akademického roku a poté by měl nastat přechod na systém odloženého školného, z něhož budou prostředky samozřejmě k dispozici až po určité době. Bude mít stát v tu dobu dost financí na to, aby vysokým školám výpadek z přímo hrazeného zápisného zafinancoval s tím, že se to vrátí poté, co začnou plynout prostředky z odloženého školného? Nebo se jednoduše řekne, že když už jsme si na zápisné zvykli, je škoda ho rušit a budeme mít souběžně zápisné i odložené školné?


Na druhé straně je pochopitelné, že se ministerstvo snaží najít nějakou cestu, jak zabránit hrozícímu ekonomickému propadu řady vysokých škol. Otázka samozřejmě je, zda toto řešení je to správné. A jaký je váš názor?       


   

Přidej komentář jako první k "Novela VŠ zákona by měla přinést zápisné a otevření stipendijních fondů"

Zanechte komentář