On-line reportáž ze Studentských Nečtin

V tomto článku najdete průběžně aktualizovanou reportáž z akce Studentské Nečtiny 2010. Více informací o této akci najdete zde.

Úvod, seznamovací hry

pátek 19:45 – Vítáme vás u on-line reportáže z jednání studentských zástupců v Nečtinech. Po úvodní večeři přišly na řadu seznamovací aktivity. Ze všech špatných možností vybrali organizátoři tu nejhorší – malování osobních erbů:) Máme pro vás několik fotografií toho, co přítomní zatím dali dohromady:)

Předseda SK AS ZČU a jeho výtvor

Dílo Jirky Kohouta

Erb studenta z FZS 🙂

Takto se převedl náš šéfredaktor 🙂

Cíle SK AS ZČU – informovanost studentů  

20:20 – S mírným zpožděním se dostáváme k prvnímu bodu oficiální části jednání. Na programu je představení a diskuze k 2. kapitole Cílů SK AS ZČU. Tato kapitola se týká informovanosti studentů včetně webové prezentace univerzity. Mluvit se bude určitě i o fungování studentských organizací pomáhajících studentům 1. ročnků (Koordinátoři FEL, SKVAIP) či o využívání hromadných e-mailů. Celou kapitolu představí předseda komory Jakub Svoboda.

20:23 – Jednou ze samozřejmostí by mělo být, že zaměstnanci ZČU budou mít na webu svoji fotografii. Je třeba zajistit, aby na každé katedře byl jasně stanoven člověk, který za webovou prezentaci katedry jasně odpovídá.

20:27 – Mluví se o využívání školního e-mailu. Bohužel není zatím zcela známo, jaká část studentů svůj školní e-mail pravidelně využívá. Problém je i v tom, že na mail nechodí všechny informace, které by tam chodit měly. Zásadním tématem je to, jaké typy informací posílat hromadným mailem všem studentům univerzity či některé fakulty.  Ze strany rektorátu bylo příslíbeno, že sporné případy bude vedení konzultovat se zástupci studentů z SK AS ZČU, nemělo by již dojít k tomu, že bude poslán hromadný e-mail obsahující částečně komerční sdělení.       

20:35 – Dostáváme se k našemu oblíbenému tématu – ke studentským médiím. Odkazy na ně by měly být spolu s odkazy na další studentské organizace umístěny na webu ZČU tak, aby si jich všiml každý jeho návštěvník. Zatím jsou tyto odkazy schovány poměrně daleko od hlavní stránky, což není dobře.    

20:38 – Další možností jak zvýšit informovanost je využití speciálních nástěnek, kde by se nesměly uveřejňovat jiné plakáty. Tato praxe funguje poměrně úspěšně na FPE (tzv. Dřevěný internet…)

20:41 – Z hlediska komunikace SK AS ZČU se studenty by měly velkou roli sehrát webové stránky komory, po rozeslání hromadného e-mailu odkazujícího na tyto stránky došlo k znatelnému zvýšení jejich návštěvnosti. Rozvíjí se rovněž spolupráce se studentskými médii, důkazem toho je i tato on-line reportáž:)    

Pohled do zasedací místnosti

20:50 – Diskutuje se o využitelnosti informačních nástěnek. Jde o dobrý komunikační prostředek, je nutné zajistit, aby přístup k nástěnce měla pouze příslušná studentská organizace. Důležité je taky, aby nástěnky byly umístěny na dostatečně frekventovaných místech. Na FEL a FPE nástěnky v zásadě fungují, na FZS uvažují o jejich zřízení. FEK dává spíše přednost elektronickým zdrojům.     

20:57 – Hlasuje se o jednotlivých probíraných tématech. O Dioné většina přítomných ví a většina ho alespoň někdy sleduje. U rádia Bomba je to o něco slabší. Projekt koordinátorů zaujal i fakulty, u nichž dosud podobné týmy neexistují, snad se tedy dočkáme v dohledné době dalších studentských organizací věnujících se tomuto tématu. Webová prezentace univerzity je hodnocena převážně jako nedostatečná, rozumné rozesílání hromadných e-mailů má jednoznačnou podporu.  

21:05 – Dnešní oficiální program končí, to hlavní nás čeká zítra a pozítří. On-line reportáž bude pokračovat opět zítra v 9:15. Přejeme vám pěkný večer a míříme do hospody:) 

sobota 9:22 – Po náročném večeru pokračujeme v on-line reportáži z Nečtin. Dnešek bude z hlediska programu opravdu bohatý. Začneme workshopem týkajícím se spolupráce studentských organizací. V 10:30 bude na řadě oficiální zahájení a v 11:00 začne prorektorka PhDr. Pasáčková představovat nový návrh Studijního a zkušebního řádu ZČU. Po obědě bude pokračovat diskuze o Cílech SK AS ZČU. Od 15:00 pak bude následovat duel kandidátů na post rektora ZČU. Dnešní náročný program zakončí workshop věnovaný fungování fakultních studentských komor a týmů koordinátorů, který je na programu od 20:00.

Workshop – spolupráce zúčastněných organizací

9:30 – V rámci prvního workshopu máme zase něco malovat:( Naštěstí už ve skupinkách. Na A3 máme znázornit fungování zúčastněných institucí. 

Mravenečci …

 

Sice nám bylo vyhrožováno, ale my se nebojíme. 🙂

Univerzitní Akropolis (hádejte, co je to oko a malůvky pod ním)

Oficiální zahájení Studentských Nečtin

10:35 – Po workshopu se pomalu dostáváme k oficiálnímu zahájení. Hosté už jsou připraveni, nic nebrání tomu Studentské Nečtiny oficiálně odstartovat. Od 11:00 bude představen dlouho očekáváný Studijní a zkušební řád ZČU. Co myslíte, budou kreditní poukázky? nebo se našlo jiné řešení? Sledujte on-line reportáž z Nečtin, za chvilku bude jasno:)

Oficiální zahájení rektorem ZČU

10:50 – Skončil zhruba desetiminutový projev rekotra ZČU doc. Průši. Poděkoval za pozvání a podpořil rozvoj studentských aktivit na ZČU. Mluvil rovněž o současné pozici univerzity a o chystané volbě nového rektora. Tomuto tématu se ve svém vystoupení věnuje i předseda AS ZČU doc. Jaroslav Dokoupil. Úkolem nového vedení bude napravit reputaci ZČU a „ukočírovat“ programy VaVpI, které ZČU získala.  

předseda AS ZČU, doc. Dokoupil (po jeho pravici předseda SK AS ZČU, Jakub Svoboda)

10:53 – Připomínkou ne vždy známé skutečnosti, že ke zvolení kandidáta na rektora bude třeba nadpoloviční většina všech členů senátu (tedy alespoň 28 hlasů) skončil předseda AS ZČU své vystoupení. Následují dotazy: Lukáš Bartoň se ptá na preference současného rektora v plánované volbě. Odpověď je podle očekávání – pan rektor nechce nikoho podpořit ani mu dát „polibek smrti“. Oba kandidáty pokládá za kvalitní.   

10:57 – A další dotaz z redakčního týmu Dioné. Zuzka Kubecová se ptá na to, co pan rektor pokládá za největší úspěch ZČU. Odpověď se dotýká výrazného navýšení rozpočtu univerzity a získání projektů VaVpI. Neúspěchem je to, že se nepodařilo získat prostředky na výstavbu nové budovy Ústavu umění a designu.

11:00 – dotaz Martina Sadílka směřuje na další zapojení současného rektora do činnosti univerzity. Pan rektor odpověděl, že i po rozhovoru s oběma kandidáty počítá i nadále s tím, že bude pracovat na univerzitě, konkrétní zařazení ale nezaznělo.  

Představení návrhu nového Studijního a zkušebního řádu ZČU

11:10 – Po krátké pauze se dostáváme k novému Studijnímu a zkušebnímu řádu. Hovoří prorektorka ZČU PhDr. Eva Pasáčková, CSc.     

11:14 – Proč vlastně bylo třeba vytvořit nový SZŘ? Důvodů je hned několik – problémy na FPR, přechod k metodice ECTS, nezodpovědnost některých studentů při zapisování předmětů (hodně neplněných céček), ale i problémy, na které upozorňují studenti v hodnocení kvality výuky. Například svévolné omezování zápisu volitelných předmětů, rušení již vypsaných termínů na zkoušky či nedostatek vypsaných termínů.  

 11:26 – Nový SZŘ připravovala sedmičlenná pracovní skupina – Dr. Pasáčková jako vedoucí, doc. Kotlan (FEL), Dr. Koutecký (FF), Dr. Tomiczek (FAV), Dr. Bednář (FPR) a dva zástupci studentů – Jakub Svoboda a Jiří Kohout. Řád prošel již několika koly připomínkového řízení (kreditní skupina, vedení ZČU), v současn době se dopilovává po legislativní stránce. Řad by měl být projednán na lednovém zasedání AS ZČU, studenti by se měli s Řádem seznámit před začátkem předzápisů, účinnost by měla být od začátku akademického roku 2011/12.    

11:31 – A dostáváme se ke konkrétním změnám. Maximální doba studia bude o 50% delší než standardní doba studia. Pro bakaláře (až na výjimku čtyřletých programů) bude tudíž tato doba 4,5 roku. Přerušení se do této doby samozřejmě nepočítá. Bude vytvořena Rada studijního programu hodnotící realizaci každého z jednotlivých studijních programů existujících na ZČU.

11:36 – Je tu další zajímavé téma – tvorba studijního plánu. Sylaby musí být zpracovány podle metodiky ECTS zajišťující studentovi jasnou představu o tom, co se v daném předmětu odehrává. Novinkou je neměnnost studijního plánu po standardní dobu studia. Netýká se to volitelných předmětů, může rovněž dojít k změnám ve struktuře bloku povinně volitelných předmětů. Ve všech studijních plánech by mělo být nejméně 5 % vyhrazeno na výběrové předměty.

11:39 – Povinnost docházky do jednotlivých předmětů bude možné stanovit rozhodnutím děkana. Výsledky zkoušky musí být oznámeny nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejího konání. U zápočtu by měl být vyvinut tlak na to, aby byl udělován za průběžné plnění požadavků. Je špatné, když zápočet v podstatě supluje zkoušku a je udělován na základě nějaké aktivity konané až úplně na konci semestru či dokonce během zkouškového období. Proto bude na začátku semestru uveden termín pro udělení zápočtu, nejpozději do 3 pracovních dnů po tomto termínu musí být o udělení zápočtu rozhodnuto.   

11:45 – Do daného termínu bude vyučující povinnen vypsat dostatečný počet termínů na zkoušku. Novinkou je kvantifikace, musí to být alespoň 1,5 násobek počtu studentů zapsaných na předmět. Termíny musí být rozprostřeny během zkouškového. Všechny zkoušky musí být vypsány prostřednitvím IS/STAG. Novinkou je omezení přihlašovacích zápisů, cílem je zabránit tomu, aby se někdo mohl desetkát zapsat a znovu odepsat a blokoval tím termíny. Na každou zkoušku bude mít student 5 přihlašovacích  zápisů. Za přihlašovací zápis se nepovažují případy, kdy se odepíše do 24 hodin po zapsání (ochrana proti případnému překlepnutí apod.).   

11:49 – Změny se týkají i státnic a obhajob diplomových a bakalářských prací. Termín pro odevzdání práce bude závazný, v případě nezvládnutí bude třeba požádat o náhradní termín. Posudky musí být k dispozici nejpozději 5 pracovních dnů před obhajobou. Zkoušení u státnic může probíhat pouze v okamžiku, kdy budou u zkoušky přítomni alespoň 3 členové komise. Ani to nebyla v minulosti vždy samozřejmost.    

Naše krásné kolegyně při prezentaci nového SZŘ

11:53 – A jsme u ostře sledovaného tématu jménem kreditní poukázky. Závěr je takový, že kreditní poukázky realizovány nebudou. Místo toho je zavedena povinnost znovu si zapsat nesplněný volitelný či povinně volitelný předmět. Toto pravidlo bude možné porušit právě tolikrát, jaká je standardní doba studia v daném programu v rocích (tj. na bakaláři zpravidla třikrát). Pokud student tyto „3 pardony“ vyčerpá, stávají se pro něho i nově zapsaná céčka povinnými předměty. Mělo by to vést k tomu, aby si studenti nezapisovali spousty céček, které by nálsedně zcela beztrestně neplnili. Povinnost opakovaného zápisu céčka neplatí v případě, že student mezitím splnil podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky.      

11:59 – Výrazně by se mělo zjednodušit uznávání předmětů ze zahraničních stáží. Takto získané kredity budou započítávány okamžitě do daného akademického roku, všechno by mělo vést k tomu, aby pobyt v zahraničí nevedl k prodlužování studia.

12:06 – Určitými změnami prošel i Studijní a zkušební řád pro doktorské studium. Úpravy zde zdaleka nebyly tak kontroverzní, jde především o vyjasnění některých zodpovědností tak, aby se nemohly opakovat problémy, k nimž v této oblasti docházelo.  

12:08 – A dostáváme se k závěru. Výsledný SZŘ je samozřejmě kompromisem, je jasné, že hlavní bude zajistit dostatečnou informovanost studentů (ale i akademických pracovníků či studijních referentů) o provedených změnách.   

12:12 – Některá opatření budou ošetřeny přechodnými opatřenimi tak, aby současní studenti nebyli diskriminováni. To však nic nemění na tom, že od 1.9.2011 bude řád platit pro všechny studenty ZČU.

12:28 – V diskuzi se hodně mluví o něměnnosti studijních plánů, je třeba zdůraznit, že tato němennost je zajištěna pro standardní dobu studia, nikoliv pro studenty, kteří prodlužují. Těm se ve výjimečných případech může stát, že budou muset splnit i předmět, který do studijního plánu přibyl během jejich studia. Celkově by však k nějakým dramatičtějším změnám studijního plánu měla docházet jen naprosto mimořádně.    

12:36 – Minimálně pětiprocentní volnost ve studijních plánech se jen těžko podaří zajistit na FZS. Tamní studijní plány jsou v důsledku evropských směrnic týkajících se přípravy zdravotnického personálu silně naddimenzované, počty kreditů v některých případech zdaleka neodpovídají časové náročnosti. Jde o komplexní problém, řešením by bylo prodloužit standardní dobu studia u některých tamních oborů na 3,5 roku. K tomu však zatím není vůle.

12:39 – Diskuze o SZŘ končí, následovat bude oběd. Jednání i naše reportáž bude pokračovat v 14:00.

Pohled na zámek Nečtiny od zříceniny hradu Preitenstein

Cíle SK – kvalita výuky a její hodnocení

14:10 – Po obědě a vycházce na nedaleký kopec pomalu začíná odpolední blok. První na řadě bude projednání 3. kapitoly Cílů SK AS ZČU (zkvalitnění výuky, hodnocení kvality výuky). Cíle komory v této oblasti představí Tomáš Hnetila. 

14:14 – Aktuálním tématem je fungování Coursewaru. Zapojení fakult a i jednolilvých kateder je stále velmi různorodé, v průměru se pohybujeme pod 50 procenty. Informace k předmětům jsou často uvedeny separátně na stránkách jednoltivých kateder. Nemá také přílišný smysl dávat do systému Courseware předměty, které má zapsáno vždy jen několik málo studentů.

14:22 – Na FZS zatím Courseware vůbec nefunguje, materiály se u některých předmětům posílají studentům na mail.

14:28 – Martin Sadílek přišel s návrhem na vylepšení, které by spočívalo v tom, že po přihlášení do Courseware by se studentovi objevil přehled aktuálních důležitých termínů (testy, deadline pro odevzdání seminárky…). Nápad se líbil, je otázka, jak to bude možné technicky realizovat.

14:35 – A dostáváme se k dalšímu tradičnímu bodu, k studentskému hodnocení kvality výuky. Otázka je, do jaké míry mohou ovlivnit studentské komory senátů a studentské organizace toto hodnocení, konkrétně míru účasti studentů. Ve spolupráci studentských komor by měla být připravena akce zaměřená na propagaci hodnocení. Ne všechny SK se do toho hodlají zapojit, například jediný přítomný zástupce SK AS FST Lukáš Bartoň reagoval jednoznačným NE. Nedá se příliš počítat ani s podporou SK AS FPR. 

14:44 – Naopak z FF a FEL by podpora pro akci zaměřenou na propagaci hodnocení kvality výuky měla přijít.  

14.47 – Dostáváme se k otázce tzv. formálních standardů výuky. Měla by vzniknout příručka obsahující základní standardy pedagogické činnosti. Samozřejmě je to téma pro diskuzi s budoucím prorektorem pro studijní a pedagogickou činnost. Je třeba  zajistit alespoň minimální znalosti akademických pracovníků v pedagogické oblasti. 

14:54 – Pozornost by měla být věnována také posílení studentské odborné činnosti. Je třeba zapojit talentované tsudenty do přípravy projektů. Nejprve je třeba analyzovat současný stav na jednotlivých fakultách, situace je v rámci univerzity značně rozdílná. 

14:58 – Jsme u tradičního tématu – úprava harmonogramu výuky, jinak řečeno posunutí začátku 1. hodiny na pozdější dobu. Zatím nedošlo k nějakému zásadnímu vývoji, z kandidátů na rektora se doc. Holeček stavěl zatím spíše proti posunu na pozdější hodiny, PaedDr. Mauritzová je této měně naopak poměrně nakloněna. Za chvilku začne duel obou uvedených kandidátů na rektora. 

Diskuze s kandidáty na rektora ZČU

15:08 – Kandidáti jsou již na svých místech a začínáme představením jednotlivých kandidátů.

15:10 – První dotaz padl z úst Terezy Outlé. Jaká by byla případná komunikace se studenty. PaedDr. Mauritzová řekla, že studenti jsou dobrou zpětnou vazbou. Vedení univerzity by mělo více komunikovat se studentskými organizacemi. Dále by PaedDr. Mauritzová chtěla dělat pravidelné setkání se studentskými organizacemi a jednotlivými studentskými komorami.

15:14 – Nyní se slova ujal doc. Holeček. On by jako budoucí rektor chtěl, aby studenti byli spíše spolupracovníky. Komunikace musí začít již se studenty středních škol. A hlavně studenty zaujmout. Student, který se do studia hodně ponoří, tak musí vědět, kam se může obrátit. V tom vidí důležitost studentských komor a organizací. I doc. Holeček vidí setkávání se studentskými organizacemi jako přínosné

15:19 – Dotaz Zuzky Malé na doc. Holečka. Zapojování studentů do projektů. NTC započalo spolupráci se studenty ze středních škol, kdy si mohou „obhlédnout“ okolí. Student získá motivaci a znalost prostředí a NTC pracovní sílu a případného zájemce o studium.

15:23 – Martin Šinal doplnil, že spolupráce mezi rektorem a studentskými organizacemi fungovala již dříve.

15:24 – Terka Outlá se zeptala, zda by kandidáti neměli zájem na setkávání se studenty. Aby si studenti mohli říkat: „Hele, to je rektor.“ O první slovo byl požádán doc. Holeček. On sám má v plánu projít a navštívit jednotlivé katedry a se studenty se setkávat. Potí následovala PaedDr. Mauritzová. Podle ní by studenti měli znát nejen rektora, ale i prorektory. Aby byly k dispozici jejich fotografie atd. Dále by byla kandidátka ráda, aby rektor navštěvoval Úvodní shromáždění studentů prvních ročníků. A také navrhuje 1x měsíčně či za 6 týdnů návštěvu rádia Bomba, kde by se mohl rektor „setkávat“ se studenty.

15:29 – Dotaz Terky Outlé: „Co víte a co si myslíte o Stavovské unii studentů (SUS). A jaké jsou vaše plány s nimi?“ PaedDr. Mauritzová nám pověděla, co si o SUS přečetla na internetu. Poté doc. Holeček řekl, že zástupci studentů jsme pro něj my.

15:33 – Zůstáváme u mírně kontroverzního tématu SUS. Mluví se o smlouvách unie s univerzitou a dalších  souvisejících tématech.  Zástupci studentů v čele s předsedou komory Jakubem Svobodou chtějí vyjasnit vztah mezi SUS a Západočeskou univerzitou, převládá názor, že SUS není klasická studentská organizace, jde spíše o komerčně zaměřené uskupení. Pro oba kandidáty na rektora jsou uvedené informace přinejmenším do určité míry novinkou, uvidíme, jak budou reagovat. 

15:38 – Oba kandidáti se shodli na tom, že o tomto tématu je třeba se zástupci SK komunikovat a uvedené problémy je nutné vyjasnit. Pokud bylo na určitou problemtičnost ve vztahu univerzity a SUS ze strany zástupců studentů upozorňováno a nepřišla odpovídající reakce, je to chyba.    

15:40 – Právě začala debata o jazykových schopnostech a dovednostech kandidátů. Doc. Holeček disponuje ruštinou, angličtinou a němčinou. PaedDr. Mauritzová přiznala, že jazykově dovedná nijak zvlášť není a ví, že by v případě zvolení musela hodně dohánět. Vyrůstala v česko-německé rodině, proto mluví něměcky a má maturitu z ruštiny, v obou jazycích by však nedokázala konverzovat na vyšší odborné úrovni.

15:46 – Převod Ústavu umění a designu na fakultu. PaedDr. Mauritzová říká, že rozhodnutí je na pracovnících a lidech na UUD. Doc. Holeček začal vysvětlením rozdílu mezi ústavem a fakultou. Papírování, které dělá na fakultě děkan, pro ústav to dělá rektor. Z toho důvodu by doc. Holeček, jako případný rektor, uvítal fakultu. 🙂

15:52 – Lukáš Bartoň doplňuje, že v případě fakulty si lidé volí svého „lídra“, zatímco na ústavu tuto možnost nemají. A ptá se na možnost zavedení demokracie na UUD. PaedDr. Mauritzová si myslí, že by bylo dobré zavést anonymní dotazníky.

15:55 – Zuzka Malá se ptá proč chce PaedDr. Mauritzová zafixovat počet fakult a stanovisko doc. Holečka.

PaedDr. Mauritzová říká, že vzhledem k demografické křivce se musí přistupovat k mezioborové výuce. Raději rozšíření nabídky současných fakult než zřizování nových fakult. Doc. Holeček „razí“ myšlenku otevřené univerzity. Život, je že něco vzniká a něco zaniká. Říká, že v případě zániku fakulty musí univerzita zajistit, aby nedošlo ke ztrátě odborníků. PaedDr. Mauritzová říká, že by nebyla úplně proti tomu, aby vznikla nová fakulta. Pokud by byla samostatně soběstačná, dovede si představit, že by ji podpořila.

15:55 – Zuzka Malá se ptá, proč chce PaedDr. Mauritzová zafixovat počet fakult a jaké je stanovisko doc. Holečka k této záležitosti.

PaedDr. Mauritzová říká, že vzhledem k demografické křivce se musí přistupovat k mezioborové výuce. Raději rozšíření nabídky současných fakult než zřizování nových fakult. Doc. Holeček „razí“ myšlenku otevřené univerzity. Život, je že něco vzniká a něco zaniká. Říká, že v případě zániku fakulty musí univerzita zajistit, aby nedošlo ke ztrátě odborníků. PaedDr. Maurotzová říká, že by nebyla úplně proti tomu, aby vznikla nová fakulta (samostatně soběstačná), tak ji podpoří.

16:02 – Jakub Svoboda se ptá: „Jak byste si představovali náplň nové fakulty. Pod slovem umění by se mohlo objevit i něco víc, například hudební umění.“ Doc. Holeček říká, že je to na rozhodnutí všech. UUD odpovídá za svojí kvalitu. Oni sami si musí rozmyslet, jak se chtějí rozšířit. PaedDr. Mauritzová upozorňuje ještě na jeden problém. Případě přechodu UUD pod FPE by studenti museli absolvovat pedagogická minima. A neví, jak by se to dalo zorganizovat. Při žádání o novou akreditaci by se museli upravit studijní plány.

16:07 – Terka Outlá: „Jak si představujete komunikaci se senátory?“  PaedDr. Mauritzová říká, že důležité je mít větší propojení mezi senáty a vedením univerzity. Další důležitost dává většímu prostotu pro akademické senáty, aby členové měli více času pro prostudování materiálů.  Komunikace by měla být uzší a cílená. Doc. Holeček dodává, že považuje za povinné, aby se do komunikace zařadil nejen univerzitní senát, ale i fakultní senáty. Rektor by občas navštívil zasedání fakultního senátu.

16:19 – Další otázka Terky Outlé se týká dnes již několikrát probíraných Cílů SK AS ZČU. Co kandidáti na tomto dokumentu zaujalo, které z bodů jsou podle nich nejvýznamější? Doc. Holeček chválí především zájem komory o hodnocení kvality výuky, hovoří rovněž o komunikaci se studenty prostřednictvím hromadného e-mailu. Podporuje rovněž posílení studentsé odborné činnosti, nemyslí si však, že by studenti měli být motivováni formou nějakých bonusových kreditů (možnost, o které se v této souvislosti rovněž někdy uvažuje).      

16:31 – Zůstáváme u Cílů SK AS ZČU, probírá se snaha o zavedení jednotné karty za JISku, Plzeňskou kartu a ISIC kartu. Toto téma se řeší již velmi dlouhou dobu, s výsledky je to zatím bohužel špatné. Petr Baierl informoval, že o této věci bude jednat s pravděpodobným budoucím primátorem Plzně Martinem Baxou, bylo by dobré, kdyby se do tohoto jednání zapojil i budoucí rektor. Obsáhlejší vyjádření doc. Holečka k Cílům skončilo příslibem, že se v případě zvolení zasadí o zřízení různých obchůdků a společenských prostor v univerzitním kampusu.

16:35 – K Cílům komory se vyjadřuje PaedDr. Mauritzová. Problém vidí například i v dopravě do areálu univerzity, nové vedení by mělo mnohem více využít toho, že ředitel PMDP sedí ve správní radě univerzity. Důležitým tématem je i rozložení výukového času, mělo by být uděláno maximum pro to, aby se omezila výuka v brzkých ranních, ale i pozdních večerních hodinách. Velkou podporu je třeba dát rovněž elektronické formě skript a dalších výukových materiálů. Určitý problém má se současným systémem hodnocení kvality výuky, je tam řada technických problémů, které anketu negativně ovlivňují. 

16:49 – Zuzka Malá se ptá na otevírací dobu Univerzitní knihovny a na to, zda by všechna pracoviště této instituce neměla být přemístěna na jedno místo. PaedDr. Mauritzová je rozhodně pro to, aby knihovna byla otevřena dostatečně dlouho, kvůli kombinované formě by měla mít otevřeno i v sobotu. Přesunutí všech pracovišť do jednoho místa by bylo možné jedině v případě, že by se na jedno místo přestěhovala celá univerzita. Doc. Holeček rovněž chce dosáhnout prodloužené otevírací doby, na řadě zahraničnch unverzit je běžné, že knihovna funguje i přes noc. Spíše než sestěhování všech pracovišť knihovny do jednoho místa by preferoval lepší propojenost a komunikaci mezi jednoltivými pobočkami. 

17:02 – Zuzka Kubecová se ptá na názor kandidátů na vzhled JIS karty (v zahraničí není často uznávána jako průkaz studenta) a na možnosti studia jazyka na ZČU. Doc. Holeček souhlasí, že současný vizuální vzhled karty není optimální, z pohledu jazykové přípravy je samozřejmě potřeba vyvážit nutnost dát studentům možnost studovat s ekonomickými aspekty. V určitých případech by mohlo být řešením zavedení finanční spoluúčasti u některých speciálních jazykových kurzů. PaedDr. Mauritzová uvedla své zkušenosti z FZS, cizí jazyk je tam studován jako povinně volitelný předmět, k dispozici jsou i volitelné jazykové kurzy. Studenti nejsou omezováni v zapisování jazyků, je vyžadováno, aby k jejich zápisu přistupovali odpovědně (nedávali si více předmětů do stejné doby apod.).   

17:11 – Zásluhou Lukáše Bartoně jsme opět u toho, kdy by měla začínat výuka. Zdá se, že oba kandidáti jsou proto, aby došlo k posunu začátku 1. hodiny na pozdější dobu než je 7:30. Otázka je, do jaké míry se to podaří dát do rozvrhů jednoltivých fakult.     

17:15 – Pavla Boháčová se ptá na dvě silné a dvě slabé stránky kandidátů. První odpovídá PaedDr. Mauritzová. Její  slabinou je, že v některých situacích „neumí řkat ne“, s oblibou si také dává cigárko ke kávě:) Silnou stránlkou je naopak schopnost dávat lidi dohromady, je schopná je pochopit, má silné sociální cítění. Doc. Holeček pokládá za svoji slabinu přílišnou důvěřivost.  Ze silných stránek zmínil schopnost motivovat spolupracovníky a rychle se zorientovat v složitých systémech.    

17:23 – Zajímavý dotaz položila Gizela Andrejová. Jak si kandidáti na rektora představují zapojení současného rektora doc. Průši do dění na univerzitě? Z odpovědí obou kandidátů vyplývá, že si váží práce, kterou doc. Průšia odvedl, nepočítají však s tím, že by měl nadále působit v nějaké řídící funkci. Doc. Holeček rovněž pokládá za doborou praxi, když emeritní rektoři dostávají na starost třeba práci klubu absolventů univerzity.    

17:32 – Po 2,5 hodinách končí diskuze s kandidáty na rektora. Následuje vycházka a poté večeře. Pokračovat budeme opět v 20:00. 

Během našich toulek po okolí jsme narazili na několik strašidel:

Bílou paní prý můžete spatřit pouze, když jste o samotě. To jsme úspěšně vyvrátili. 🙂

Zuzka se nejprve bála, ale nakonec se vyfotila. 🙂

 

20:17 – Po přestávce se strašidly pokračuje jednání. Další blok je věnován působení fakultních SK a koordinátorských týmů. Jako první se velice vtipnou prezentací předvádí SK AS FPE a organizace SKVAIP.  

Tvorba studentské komory na imaginární Fakultě béžových indiánů (FBI)

neděle 9:02 – Po noci se hlásíme opět z Nečtin. Konec včerejšího programu jsme bohužel nemohli zaznamenat kvůli výpadku serveru. Jednotlivé skupinky připravovalo založení koordinátorského týmu na imaginární fakultě, o originální nápady nebyla nouze. Dnešní jednání by mělo začít zhruba v 9:15, zatím se zasedačka zaplňuje jen velice zvolna:) K hlavním bodům by měla patřit diskuze o Cílech SK AS ZČU (1. a 4. kapitola) a workshop o studentském hodnocení kvality výuky.  

Je cca 9:10 a v zasedačce je pouze Dioné. 🙂

Cíle Studentské komory AS ZČU (zajištění kvalitních servisních služeb studentům)

9:25 – Nejprve jsou představovány cíle komory v oblasti zajištění kvalitních servisních služeb studentům (koleje, menzy, knihovny, identifikační průkaz studenta, doprava do kampusu). Tento bod uvede Petr Baierl. Fungování menz hodnotí pozitivně, v oblasti kolejí je třeba věnovat pozornost spolupráci s nově zvolenými kolejními samosprávci.   

9:32 – Důležitým tématem je zajištění kvalitní dopravní obslužnosti kampusu na Borských polích. Již bylo jednáno o posílení linky číslo 24, bohužel ochota PMDP jednat se zástupci SK AS ZČU není nijak závratná. Pomoci by měla intervence budoucího plzeňského primátora Martina Baxy. Ten by měl zasáhnout i do již řadu let bezvýsledně diskutovaného bodu sloučení JISky, Plzeňské karty a ISIC karty.

9:46 – Hodně se mluví o otevírací době knihoven. Optimální by bylo, aby hlavní knihovna byla alespoň o zkouškovém obdbí a těsně před ním otevřena i přes noc. Službu by tam mohli mít studenti placení prostřednictvím mimořádných stipendií. Pro začátek by měla být vrácena otevírací doba na stav, který platí před realizací jarních úsporných opatření (tj. do 20:00). Oba kandidáti na rekotras včera slíbili, že tuto úpravu jsou připraveni podpořit.   

Cíle Studentské komory AS ZČU (koordinace studentských organizací, podpora studentských aktivit)

9:52 – Další kapitolu Cílů SK AS ZČU představuje Martin Šinal. Začíná obecnými onformacemi o tom, jaké organizace na ZČU v současné době fungují. Důležité je zajistit, aby se i mimo univerzitu vědělo, že na ZČU nefunguje jenom Stavovská unie studentů. V souvislosti s tím bylo již zajištěno, aby na informačním DVD pro prváky byly uvedeny informace o těchto organizacích. 

9:57 – V rámci propagace studentských organizací by měly být umístěny jejich bannery v prostorách menzy na Borech. Akce je v podstatě připravena, čeká se na vyjádření ředitelky SKM. Organizace by se měly dostat rovněž do propagačních materiálů univerzity. Samozřejmostí by mělo být pravidelné setkávání zástuců organizací s rektorem ZČU. 

10:03 – Dostáváme se k důležitému tématu jménem GRAS. Panuje shoda v tom, že tento systém funguje v zásadě dobře, je potřeba zajistit pravidelné „dolévání“ financí. V současné době se jedná, o tom, že GRAS by měl přímo na základě metodiky tvorby rozpočtu dostávat 2 promile z rozpočtu univerzity (to by odpovídalo zhruba 1,3 – 1,4 milionu Kč na rok). Vypadá to, že tato změna v metodice rozpočtu má poměrně slušnou naději na úspěch. Mělo by rovněž být zajištěno zveřejňování základních informací o schválených projektech tak, aby byla zvýšena větší průhlednost systému. Diskutuje se o tom, do jaké míry má být GRAS propagován mezi studenty. Na jedné straně je názor, že informace jsou k dispozici a každý vážný zájemce si je najde. Další propagování možnosti dostat z GRASu peníze by vedlo k podávání nesmyslných projektů. Na druhé straně druhé je názor, že informace o GRASu by měly být šířeny více, mělo by být umožněno to zkusit i lidem, kteří zatím nemají žádné zkušenosti v této oblasti. 

10:15 – Čeká nás přestávka zhruba do 10:30.  

10:34 – Hned po pauze se dozvídáme zajímavou informaci týkající se potvrzování statusu studenta pro dopravní podniky. Bude stačit si zajít s JIS kartou a s Plzeňskou kartou k automatu umístěnému u Help desku CIVu a tam si „pípnout“ oběma kartami. Dojde ke spárování a na PMDP se automaticky předá informace o tom, že jste student. Díky tomu nebude nutné si obíhat papírové potvrzení. To je určitě dobrá zpráva, je třeba tu informaci co nejvíce rozšířit.   

Workshop – Hodnocení kvality výuky

10:40 – Pomalu začíná workshop o studentské hodnocení kvality výuky. Bude se mluvit hlavně o tom, jak zvýšit zapojení studentů a zkvalitnit systém hodnocení.

10:50 – Tereza Outlá: „Je potřeba, aby se nějakým způsobem reagovalo i na anonymní kritické přípomínky. Zatím vyučující odpovídají většinou jen na pozitivní reakce.“ V nějterých příspěvcích se opět otevírá v minulosti již diskutovaná povinná účast na hodnocení. Jakub Svoboda upozorňuje na to, že v podstatě není žádná možnost, jak tuto případnou povinnost vynucovat.

Prezentace zúčastněných studentských organizací

11:35 – Jirka Kohout se ujal prezentace. Z jeho úst můžeme slyšet informace o našem serveru Dioné, rádiu Bomba a Ústavu Birologie. Největší úspěch sklidil, dle očekávání, Ústav birologie.

11:40 – Na řadu přichází ELSA Dozvídáme se o řadě akcí této organizace studentů práv, místností koluje časopis, který ELSA vydává na národní úrovni. V Plzni má tato organizace asi 60 členů.  

11:50 – Organizátoři nás znovu zaměstnali aktivitami. Naším úkolem je zhodnotit celé zasedání. S chutí se pouštíme do kritizování. 🙂

12:10 – Online reportáž končí, děkujeme za pozornost.

Vaše Dioné

 

Další fotografie z akce ( za jejich poskytnutí děkujeme Martinu Šinalovi):

 

Přidej komentář jako první k "On-line reportáž ze Studentských Nečtin"

Zanechte komentář