Informování prváků na FPE

Stejně jako v minulém roce proběhla i letos na Fakultě pedagogické série informačních schůzek pro studenty prvních ročníků. Jejich cílem je zajistit dostatečnou informovanost prváků nejen o samotném systému studia na FPE a ZČU, ale i o dalších souvisejících tématech. Letošní novinkou bylo závěrečné testování znalostí z infoschůzek a hodnocení jejich kvality. Jak tedy nastupující studenti informační schůzky hodnotí? A co si z nich pamatují? Během semestru proběhly jako součást vybraných přednášek celkem 4 infoschůzky zajišťované studentskou organizací SKVAIP. První z nich byla zaměřena na systém studia na fakultě (především na dosti komplikovanou volbu vedlejších sloupů či prohlubujících modulů), druhá se věnovala výpočetnímu prostředí ZČU, stipendiím a platbám za studium, třetí akademické samosprávě a činnosti studentských organizací a konečně čtvrtá organizaci zkouškového období, studentskému hodnocení kvality a samozřejmě celkovému zhodnocení infoschůzek.

Na poslední infoschůzce prváci vyplňovali anonymní dotazník, jehož součástí bylo zhodnocení kvality informování prváků (otázky byly záměrně formulovány podobně jako v klasickém hodnocení kvality výuky) a test znalostí z infoschůzek obsahující celkem 10 otázek s nabídkou odpovědí a) -d). Dotazníky (celkem 5 variant obsahujících různé otázky v testu) si můžete stáhnout zde.

Členové SKVAIPu nakonec nasbírali celkem 220 vyplněných dotazníků, z nichž bylo možné udělat základní statistické zpracování. Průměrný výsledek byl 6,41 bodu, četnosti jednotlivých bodových zisků jsou patrné z tabulky 1. V tabulce 2 je poté uvedena úspěšnost u jednotlivých otázek. Největší problémy dělaly otázky týkající se akademické samosprávy (úspěšnost 45%), plateb za studium (51,8%) a výpočtu váženého studijního průměru (55,5%, u některých oborů však jen kolem 30-35%). Naopak nejvyšší úspěšnost byla u otázky týkající se nejčastěji typů předmětů (84,5%), u kreditových limitů (80%) a základní znalosti jiných součástí ZČU (75,9%). 

Tabulka 1 – četnosti počtu bodů

počet bodů 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
četnost  0 0 3 3  15 43 53  50  28 21  4

 

Tabulka 2 – úspěšnost otázek

číslo otázky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
téma otázky typy předmětů kreditové limity výpočet VSP další součásti ZČU výpočetní prostředí stipendia platby akademická samospráva st. organizace st. akce
úspěšnost v % 84,5 80,0 55,5 75,9 62,3 65,9 51,8 45,0 64,5 55,9

Hodnocení kvality dopadlo pro organizátory velmi slušně, u všech otázek velmi výrazně převážilo kladné hodnocení (viz tabulka 3). Ani v jednom dotazníku se neobjevila odpověď rozhodně nesouhlasím. Slovní připomínky se týkaly především načasování infoschůzek, které u některých studijních skupin podle prváků nebylo optimální či obsahové náplně infoschůzek. Všechny připomínky budou zpracovány a zohledněny v dalších letech. 

Tabulka 3 – hodnocení kvality infoschůzek

číslo otázky text otázky   rozhodně souhlasím – podíl v %
 spíše souhlasím -
podíl v %
spíše nesouhlasím -
podíl v %
Nedokáži posoudit/bez odpovědi
 1  

Infoschůzky byly vedeny kvalitně
 45,5 48,2  2,3 4,1
 2  Obsahová náplň infoschůzek byla zvolena dobře  49,1 44,5  3,2  3,2
 3  Členové SKVAIPu ochotně a věcně správně odpovídali na otázky (na infoschůzkách či mailem)  71,4  21,8  1,4  5,5
 4 Informace poskytované SKVAIPem pro mě byly celkově užitečné  43,5 50,0  4,6  2,3

Věřme, že se infoschůzky i další činnost SKVAIPu projeví i u letošních prváků z FPE ve větším zapojení do dění na ZČU a ve větším pocitu sounáležitosti se svoji univerzitou a fakultou         

Přidej komentář jako první k "Informování prváků na FPE"

Zanechte komentář